Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6124 c7c2 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
6122 5650 500
6319 694e
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaLusia Lusia
3920 010c
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
4647 b973

Ludzie siadali kiedyś na krawężnikach i opowiadali sobie największe miłości świata. To była pewnego rodzaju intymność, która zostawała tylko w nich. A słowa zamieniały się wtedy w czyny, w długie wspólne życie (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
4798 76ea
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viadygoty dygoty
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaiblameyou iblameyou
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
1322 2d3d
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viaumierajstad umierajstad
6498 d504
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaLusia Lusia
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viaLusia Lusia
9360 2eef
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viaLusia Lusia
4880 c3e9 500
Reposted fromamatore amatore viaLusia Lusia
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaLusia Lusia
9988 aee7 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl