Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9773 f936
A man
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viainsanedreamer insanedreamer
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx viaczytaj czytaj
5353 5438
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
1734 a0d1 500
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
8196 bd3e
5498 4de0
I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem.
— Igor Kulikowski
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viauhuhu uhuhu
9643 778b
Reposted frompengin pengin viamusiic musiic
2754 96d8
Reposted fromCalcarea Calcarea
Reposted frommessedup messedup viaCalcarea Calcarea
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że Cię nie zapamiętam, 
a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaCalcarea Calcarea
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCalcarea Calcarea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl